Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 
Splošno iskanje:

Naziv odloka:

Št. uradne objave:
   /   
Prikaži:     Vse      Veljavne      Neveljavne

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 > >>
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola

 140402.docx (0 B) besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: ZPNačrt (UL RS 33/07), Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (UL RS 80/07), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS 95/07), Statut občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 29.04.2014
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 3816/3, 3817/3 in 3816/4, vse k.o. 2626 – Izola

 140406.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15.04.2014
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
SKLEP o popravku sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra - nepremičnine s parc. Št. 5758/3 in 5759/1, obe k.o. 2628 – Malija

 140407.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15.04.2014
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 5291/2, 5291/3, 5291/5 in 5291/6, vse k.o. Cetore

 140404.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15.04.2014
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc.št.: 1674 k.o. 2626 – Izola, 186/2 k.o. 2626 – Izola ter na posameznemu delu stavbe 2628-728-2

 140405.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15.04.2014
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
PRAVILNIK o prenehanju veljavnosti Pravilnika za opravljanje gospodarske javne službe prisilni odvoz vozil in odvoz zapuščenih vozil na območju občine Izola

 140403.docx (0 B) besedilo Pravilnika
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 30. in 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 15.04.2014
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
ZAKLJUČNI RAČUN Proračuna občine Izola za leto 2013

 140401.doc (0 B) besedilo ZR
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 3. odst. 98. čl. Zakona o javnih financah (UL RS 11/11 in nasl.), 30. in 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 14.04.2014
14.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 4/14
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014

 140408.docx (0 B) besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4 in nasl.), Odlok o proračunu občine Izola za leto 2014 (UO 25/12), Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Izola (UO 7/13)
Veljati začne: 14.04.2014
07.04.2014, E-Uradne objave občine Izola 3/14
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola

 140301.doc (0 B) besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60.čl. ZPNačrt (UL RS 33/07 in nasl.), Sklep OS občine Izola št. 3505-29/2008 z dne 24.10.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 07.04.2014
31.03.2014, E-Uradne objave občine Izola 2/14
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol A in pomol B)

 140202.doc (0 B) besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o gospod. javnih službah (UL RS 32/93), Pomorski zakonik (UL RS 120/06-UPB2), Statut Občine Izola (UO 15/99), Zakon o vodah (UL RS 110/02), Zakon o prekrških (UL RS 29/11), ZJZP (UL RS 127/06), Odlok o občinskem pristanišču Izola (UO 4/09)
Veljati začne: 01.04.2014
31.03.2014, E-Uradne objave občine Izola 2/14
OBVEZNA RAZLAGA določila točke 3.11. 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (območje planske celote T 1/1 MARINA Izola)

 140201.doc (0 B) besedilo obvezne razlage
 140201.docx (0 B) besedilo obvezne razlage v ita
Vrsta predpisa: OBVEZNA RAZLAGA
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/7 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 01.04.2014
24.02.2014, E-Uradne objave občine Izola 1/14
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra

 140101.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25.02.2014
24.02.2014, E-Uradne objave občine Izola 1/14
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na ostalih objektih

 140104.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25.02.2014
24.02.2014, E-Uradne objave občine Izola 1/14
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih

  (268.00 kB)
 140102.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25.02.2014
24.02.2014, E-Uradne objave občine Izola 1/14
SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na športnih objektih

 140103.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 25.02.2014
24.02.2014, E-Uradne objave občine Izola 1/14
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju občine Izola za leto 2014

 140105.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100. čl. Statuta občine Izola (UO 15/99 in 17/12), 25. čl. Odloka o občinskih taksah v Občini Izola (UO 5/03 in nasl.)
Veljati začne: 25.02.2014
24.02.2014, E-Uradne objave občine Izola 1/14
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

 140106.doc (0 B) besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, Sklep župana št. 350-03-2/2000 z dne 19.12.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 24.02.2014
30.12.2013, E-Uradne objave občine Izola 16/13
ODLOK o gospodarskih javnih službah v Občini Izola

 131601.docx (0 B) besedilo odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: ZLS (UL RS 72/93 in nasl.), Zakon o gospod. javnih službah (UL RS 32/93 in nasl.), Zakon o varstvu okolja (UL RS 39/6 - UPB), Statut Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Opombe: Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Izola (Ur. objave Občine Izola, št. 13/95, 14/98).
Veljati začne: 31.12.2013
30.12.2013, E-Uradne objave občine Izola 16/13
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra

 131602.doc (0 B) besedilo sklepa
 140406.doc (0 B) sklep o popravku skl. UO 4/14
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 31.12.2013
30.12.2013, E-Uradne objave občine Izola 16/13
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra

 131603.doc (0 B) besedilo sklepa
 140407.doc (0 B) sklep o popravku skl. UO 4/14
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 31.12.2013
30.12.2013, E-Uradne objave občine Izola 16/13
SKLEP o vzpostavitvi statusa javnega dobra

 131604.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. čl. ZLS (UL RS 94/07 - UPB2 in nasl.), 30. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 31.12.2013
30.12.2013, E-Uradne objave občine Izola 16/13
SKLEP o spremembi cenika parkiranja na plačljivem parkirišču Lonka

 131606.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 2. točka 26. čl. Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Izola (UO 13/2005, 11/2009 in 10/2011)
Veljati začne: 30.12.2013
30.12.2013, E-Uradne objave občine Izola 16/13
JAVNO NAZNANILO o podaljšanju javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano OPPN »Šared«)

 131605.doc (0 B) besedilo javnega naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.9.2013, Sklep župana št. 350-03-2/2000 z dne 19.12.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 30.12.2013
18.11.2013, E-Uradne objave občine Izola 15/13
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev

 131501.doc (0 B) besedilo razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 106.i čl. Zakona o javnih financah (UL RS 11/11 - UPB4), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), Odlok o prorač. OI za leto 2014 (UO 25/12), sklep Župana OI, št. 410-214/2013
Veljati začne: 18.11.2013
11.11.2013, E-Uradne objave občine Izola 14/13
SKLEP o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Prenova in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola«

 131401.doc (0 B) besedilo sklepa
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 11. čl. Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (UL RS 27/06) ter 56. in 100. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 12.11.2013
11.11.2013, E-Uradne objave občine Izola 14/13
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Ob Morovi« (UO Občine Izola, št. 19/94) (UO Občine Izola, št. 17/12 z dne 31.12.2013 - Sklep)

 131402.docx (0 B) besedilo naznanila
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/07), Sklep OS Občine Izola št. 3505-14/2013 z dne 26.9.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 11.11.2013
11.11.2013, E-Uradne objave občine Izola 14/13
SPREMEMBA JAVNEGA NAZNANILA o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naselja Šared v Izoli (skrajšano »OPPN Šared«)

 131403.doc (0 B) besedilo sprememb
Vrsta predpisa: JAVNO NAZNANILO
Pravna podlaga: 60. čl. ZPNačrt (UL RS 33/7), Sklep OS občine Izola št. 350-03-2/2000 z dne 26.09.2013, 56. čl. Statuta Občine Izola (UO 15/99 in 17/12)
Veljati začne: 11.11.2013
04.11.2013, E-Uradne objave občine Izola 13/13
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov za otroke in mladino v občini Izola za leto 2014

 131301.doc (0 B) besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje poračuna RS (UL RS 50/07), sklep Župana Občine Izola, št. 410-186/2013 z dne 7.10.2013
Veljati začne: 04.11.2013
04.11.2013, E-Uradne objave občine Izola 13/13
JAVNI RAZPIS in JAVNI POZIV za sofinanciranje programov/projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2014

 131302.doc (0 B) besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 100. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 77/7), 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), sklep Župana Občine Izola, št. 410-187/2013 z dne 7.10.2013
Veljati začne: 04.11.2013
04.11.2013, E-Uradne objave občine Izola 13/13
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2014

 131303.doc (0 B) besedilo javnega razpisa
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu (UL RS 22/98), 219. čl. Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS 50/7), 24.a čl. Odloka o ustanovitvi JZ »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (UO 6/8-UPB), sklep sveta JZ CKŠP Izola, št. 0530/2013 z dne 9.10.2013
Veljati začne: 04.11.2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 > >>© 2007 - 2010 Občina izola Pravno obvestilo Kontakt