Italiano
Kje smo Kontakt KIJZ
 
 
Občina Izola - Comune di Isola
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
6310 Izola

Tel: +386 5 66 00 100
Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si

Id ddv: si16510801

 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 23 članov, od katerih dva izvolijo pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo nepoklicno.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov ter nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave.

V skladu z zakonom daje soglasje k statutom in k imenovanjem vodstvenih delavcev javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, imenuje predstavnike v svete oziroma organe upravljanja zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, daje mnenje k imenovanju načelnikov upravne enote.

Občinski svet se voli v skladu z zakonom na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Njegove seje sklicuje in vodi župan, ki je zadolžen za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta.
© 2007 - 2010 Občina izola Pravno obvestilo Kontakt